ࡱ> _ Rhbjbj2jA\jA\ kkkkk8{]B/////cccAAAAAAA$ADF^AEkcccccAkk//4B>>>ck/k/A>cA>> AlA/`?9-8AA-B0]B@A,UG=UGlAUGklA,cc>cccccAA>ccc]BccccUGcccccccccI 1: (:ye,g) lR^ONUSMObz{vh USMO{|+R "lN %*NSO %TO USMO Ty XXYW-N_ {vS USMONx NR;N{USMO xx Ye @\ {veg kXhfSBl N03uN_{w0Y[kXQ{vh m9eeHe0 N0eg05u݋SxN_(u?b/OpeW[kXQ0 N0hyOS_Θ\ SU\lRYeNN0 V0USMO'`(;N)R(u^V gDN0?a>NR0NN^%)R'`>yO gR;mRv>yO~~0 N0USMONRV 1 XXXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXX 3 XXXXXXXXXXXX% % yrdk3u [yb0 3uUSMON _ t^ge l^{vhNRUSMO>NR `QSQ:gg`Qh >NRUSMO`Q>NRUSMO TyUSMO#N~{W[g]^ƖVlQS>NR`QY TQu t^g?elbNNsQ|@b(WUSMO5u ݋~{ W[ _ _lR^ONUSMOQ:gg`Q:gg Ty#N0W @W 5u ݋RlQ[Ngg]^XXXS5450000772-XXXXXX"R[sg]^XXXS5450000772-XXXXXXYeRYg]^XXXS5450000772-XXXXXXW,gY0eYe[5 Yef[LhiNyb 5u12S0 l^{vhe N~{ T e00000t^ g 0e l^{vhk NR;N{USMO[yba{v{t:gsQ[yba bRN lQ z t^ g eR[a[[a bRN t^ g e #N lQ z t^ g ez zDT XXYW-N_z z ,{Nz ;`R ,{Nag ,gUSMOv Ty/f g]^XXYW-N_ 0 ,{Nag ,gUSMOv'`(/f;N)R(u^V gDN0?a>NR0NN^%)R'`>yO gR;mRv>yO~~0 ,{ Nag ,gUSMOv[e/fu[[l0l_0lĉTV[?eV{ u[>yOS_Θ\ USMOzvvSU\XXNN Oۏ>yO~NmSU\0 ,{Vag ,gUSMOv{v{t:gsQ/f g]^l?e@\ ,gUSMOvNR;N{USMO/f g]^XX@\R0Y 0 ,{Nag,gUSMOvOO@b0W/f g]^XXXXS 0 ,{mQag ,gz z-NvTyag>kNl_0lĉ0ĉz N&{v Nl_0lĉ0ĉzvĉ[:NQ0 ,{Nz >NR0_RDёTNRV ,{Nag ,gUSMOv>NR/f Ng0 _ 0 >NRN g NRCg)R N N,gUSMO~%rQT"RrQ N cPtc NN N{ytN TvN N gCggt c NO@\ N N{ytNO OU_T,gUSMO"RObJT & & & & & & & & & 0 ,{kQag ,gUSMO_RDё N CQQDNg0 _ ё NgNCQ _NCQ 0 ,{]Nag ,gUSMOvNRV N XXXXXXXXXXXXXX N X*.6<>Zbtv~ʻ|hT>h*&h[nh[n>*CJ OJPJQJaJ o(*h[nh[n>*@XCJ OJPJQJaJ o(&h[nh[n>*@:CJ OJQJaJ o('h[nh[n@XCJ OJPJQJaJ o(0h[nh[nCJ OJQJaJ eho(r#h[nh[nCJ OJPJQJaJ o('h[nh[n@2CJ OJPJQJaJ o(h[nh[nCJ0OJQJaJ&h[nh[n5CJ4OJPJQJaJ4o(h[nh[nCJOJQJaJo("h[nh[n5CJOJQJaJo( *,.XZv, l pd 1$7$8$9DWD`pgd[nd 1$7$8$9DWD`gd[n1$7$8$9DWD`gd[n1$7$8$9DWD`gd[n1$7$8$9D`gd[n $dhG$a$gd[ndgd[n dWDd`gd[n  * , 4 j l r ~ ¬ˆtbP>(*h[nh[n@(CJ$OJPJQJ\aJ$o(#h[nh[n@CJ$OJQJaJ$o(#h[nh[nCJ$OJPJQJaJ$o(#h[nh[n@2OJPJQJaJo('h[nh[n@xCJ OJPJQJaJ o("h[nh[n>*CJ OJQJaJ o(#h[nh[nCJ OJPJQJaJ o(*h[nh[n>*@:CJ OJPJQJaJ o(&h[nh[n>*CJ OJPJQJaJ o('h[nh[n@XCJ OJPJQJaJ o(*h[nh[n>*@xCJ OJPJQJaJ o(l n p r v z | ~ > `gd[n dH`gd[n$a$gd[n $da$gd[n${ dh1$7$8$9DWD]{` a$gd[n$} 1$7$8$9DWD]}` a$gd[n${ dh1$7$8$9DWD]{` a$gd[n  & : > P ` H J n p ˷kWC3h[nh[nCJOJQJaJo('h[nh[n@(CJ$OJPJQJaJ$o('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(&h[nh[n5CJ OJPJQJaJ o(#h[nh[nCJ OJPJQJaJ o(&h[nh[n>*CJ OJPJQJaJ$o(#h[nh[nCJ OJPJQJaJ$o('h[nh[n@CJ$OJPJQJaJ$o(h[nh[nCJOJQJaJ$o(#h[nh[n@CJ$OJQJaJ$o(#h[nh[nCJ OJPJQJaJo( & : ` p xEEE3$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ WD`gd[n-$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ gd[n0$$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ a$gd[n$1$7$8$9DXD2YD2a$gd[n$1$7$8$9DUD]a$gd[n h 4 H J ` p i3$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ WDx`gd[n0$$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ a$gd[n3$d%d&d'd 1$7$8$9DNOPQ WD`gd[n p r t $$1$7$8$9DIfa$gd[n$$7$8$9DIfa$gd[n$XD2YD2a$gd[n$y1$7$8$9D]ya$gd[n .068DHP\`dnptvvd#h[nh[nCJOJPJQJaJ$o(h[nh[nOJPJQJaJ$o('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ$o(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(#h[nh[n@CJOJQJaJo('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(h[nh[nCJOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJo(! mmmm$$1$7$8$9DIfa$gd[n~kd$$If\$$ $#44 abytUQ$ ",6wgwwVE$$7$8$9DIfa$gd[n$$7$8$9DIfa$gd[n$1$7$8$9DIfgd[n$$1$7$8$9DIfa$gd[nukd$$If\$$ $#44 aytUQ$68DP\dQ>-$$7$8$9DIfa$gd[n$$1$7$8$9DIfa$gd[n$$1$7$8$9DIfa$gd[nkd$$Ifֈ$$ , $#44 aytUQ$\dntvBkd$$Ifֈ$$ , $#44 aytUQ$$$7$8$9DIfa$gd[n$$7$8$9DIfa$gd[n$d$Ifa$gd[n$dp$Ifa$gd[n<kd>$$If$$##44 aytUQ$ "$(*48:<>@BHJNPTV`dfrtɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɥ#h[nh[n@CJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(h[nh[nCJOJQJaJo('h[nh[n@CJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(3 dXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkd$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$ $*6dXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkdF$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$68>BJPVbdXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkd$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$bdfhjlnpdXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkd$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$prtvxz|~dXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkdD$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$~dXBBBBB$d $1$7$8$9DIfa$gd[n d$Ifgd[nkd$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$dNNNNNN$d $1$7$8$9DIfa$gd[nkd$$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$2dTTTT@T$$1$4$7$8$9DIfa$gd[n$1$7$8$9DIfgd[nkd< $$Ifֈ$$E /in$!: #44 aytUQ$26^`b$&(8RZ\rtz;|hSCS1"h[nh[nCJOJQJ\aJo(h[nh[nCJOJQJaJ o()h[nh[n5CJ OJPJQJ\aJ o(&h[nh[nCJ$OJPJQJ\aJ$o(h[nh[nCJOJQJaJ$o(h[nh[nCJOJQJaJo(#h[nh[nCJKHOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJ#h[nh[n@CJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJ$o(246@L`boU\dUDVDWDQ]^`\gd[nOkd $$If0$i$E#44 aytUQ$$$1$7$8$9DIfXD2a$gd[n" $1$7$8$9DIfWDXD2`" gd[n$1$7$8$9DIfgd[n&8R\t~$dH$1$7$8$9DIfa$gd[n$1$7$8$9DXD2YD2a$gd[n$xdh1$7$8$9D]xa$gd[ndUDVD=WDj]^`gd[nv2dUDVD,WD]^v`2gd[nz| ".0ȷȧȕvdȕUvUUUh[nh[nCJOJQJaJ"h[nh[nCJOJQJ\aJo(h[nh[nOJQJaJ#h[nh[n@CJOJQJaJo("h[nh[nCJOJQJ\aJo(h[nh[nCJOJQJaJo( h[nh[nCJKHOJQJaJ)h[nh[n5CJ OJPJQJ\aJ o("h[nh[nCJOJQJ\aJo(h[nh[nCJOJQJ\aJ!s]]]]I$dH$7$8$9DIfa$gd[n$dH$1$7$8$9DIfa$gd[nkdv $$Ifl4Fq0$`0#  44 lalf4ytUQ$Ff $Ifgd[n$dH$1$7$8$9DIfa$gd[n$d$7$8$9DIfa$gd[n$d$1$7$8$9DIfa$gd[n M3$d\$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd$$Ifl4rq{q$ 0#44 lalf4ytUQ$"0>$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nckd$$Iflq$#0#44 lalytUQ$0<>@Tbdlnp *.LPRTVXZ\^`b|ϿϿ{#h[nh[n@CJOJQJaJo("h[nh[nCJOJQJ\aJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJ o(h[nh[nCJOJQJaJo( h[nh[nCJKHOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJo(+>@Tdnv\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkdA$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$npv\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$v\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$v\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd3$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$v\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$v\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd{$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$v\\\$d$1$7$8$9DIfXD2a$gd[nkd$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$`vX=$d$1$4$7$8$9DIfXD2a$gd[n ,J dp$IfVD]J^` gd[nkd$$IflFq $< +E0#  44 lalytUQ$`b~yyfL$ ,H$IfVD]H^a$gd[n$$1$7$8$9DIfa$gd[nd4$1$7$8$9DIfgd[n$1$7$8$9DIfgd[nckdg$$Ifl!q$#0#44 lalytUQ$|~.06DHLNPTVbdпwhwTwTwhwhh'h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(h[nh[nCJOJQJaJ#h[nh[nCJOJPJQJaJo('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ$o(#h[nh[nCJ$OJPJQJaJ$o(h[nh[nCJOJQJaJ$o( h[nh[nCJKHOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJo( h[nh[n@CJOJQJaJxcG; $$Ifa$gd[n$q1$7$8$9DUDXD2YD2]qa$gd[n$xdh1$7$8$9D]xa$gd[nvkd$$Ifl 0q{$ 0#44 lalytUQ$$$7$8$9DIfa$gd[n.|$dp$Ifa$gd[n$d$Ifa$gd[ndkd$$IflD %%0%644 laytUQ$.0FN{{ d$Ifgd[nwkd$$Ifl0 %0%644 laytUQ$NPRTxx d$Ifgd[nzkd$$Ifl40 %0%644 laf4ytUQ$TVbx $$Ifa$gd[nzkd$$Ifl40 %0%644 laf4ytUQ$bdlrx$d$1$7$8$9DIfa$gd[ngkd$$Ifl4 %%0%644 laf4ytUQ$djlprvx &*,.0<>ѿѿѿѿ'h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJh[nh[nCJOJQJaJo(;8, d$Ifgd[n d$Ifgd[nkd $$Ifl4ֈ]  %X 0%644 laf4ytUQ$ d$Ifgd[n d$Ifgd[n8, d$Ifgd[n d$Ifgd[nkd$$Ifl4ֈ]  %X 0%644 laf4ytUQ$ d$Ifgd[n d$Ifgd[n8, d$Ifgd[n d$Ifgd[nkd$$Ifl4ֈ]  %X 0%644 laf4ytUQ$(. d$Ifgd[n d$Ifgd[n.02468,,, d$Ifgd[nkdk$$Ifl4ֈ]  %X 0%644 laf4ytUQ$68:<>,kd5$$Ifl4ֈ]  %X 0%644 laf4ytUQ$ d$Ifgd[n>Z\fn|xxxxd$d$7$8$9DIfa$gd[n$d$1$7$8$9DIfa$gd[ndkd$$Ifl% %%0%644 laytUQ$ $$Ifa$gd[n>Z\,.0@Pf۹ۓ۹ۓۥۓہq_M#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJ$OJPJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJ$o(#h[nh[nCJ$OJPJQJaJ$o(#h[nh[nCJOJPJQJaJo('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo('h[nh[n@CJ OJPJQJaJ$o(P:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkdw$$Iflr Y % 0%644 laytUQ$ P:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd#$$Iflr Y % 0%644 laytUQ$ "*0BPhP:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd$$Iflr Y % 0%644 laytUQ$hjlnprtP:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd{$$Iflr Y % 0%644 laytUQ$tvxz|~P:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd' $$Iflr Y % 0%644 laytUQ$P:::::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd $$Iflr Y % 0%644 laytUQ$P::$d$1$7$8$9DIfa$gd[nkd!$$Iflr Y % 0%644 laytUQ$rb8)d$d%d&d'dNOPQgd[n$XD2YD2a$gd[n$xdh1$7$8$9D]xa$gd[nwkd9"$$Iflp0 %*!0%644 laytUQ$ &@LNV\^`~ 0<bv~ڸڦڦ쒦ڸ&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(h[nh[nCJ OJQJaJo(#h[nh[nCJ H*OJPJQJaJ#h[nh[nCJ OJPJQJaJo(&h[nh[n>*CJ OJPJQJaJo(6 @xz|~,$d%d&d'dNOPQWD`gd[n*$d%d&d'dNOPQ`gd[n&$d%d&d'dNOPQgd[n ~xM9\dHxWD^\`gd[n*$d%d&d'dNOPQ`gd[n.$d%d&d'dNOPQXD`gd[n*$d%d&d'dNOPQ`gd[n,p$d%d&d'dNOPQWD`pgd[nbdDFvx|Ͻ{kϽ]P]@h[nh[n@POJQJaJo(h[nh[nOJQJaJh[nh[nOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJOJQJaJo(h[nh[nCJ$OJQJaJ$o(h[nh[nCJ OJQJaJ o("h[nh[n5CJ$OJQJaJ$o(#h[nh[nCJ$OJPJQJaJ$o(h[nh[nCJOJQJaJ$o(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(h[nh[nCJ OJQJaJ $If`gd[n $`a$gd[n $UD~]a$gd[n\dHWDYD2^\`gd[n "`bdhXkd"$$Ifl40m Z0644 laf4pytUQ$$$If]`a$gd[n $If`gd[n hlptv]kdb#$$Ifl4 0m Z0644 laf4pytUQ$$IfWD`gd[n $If`gd[n >vkd$$$Ifl0,u#'I0p#44 laytUQ$ dH$Ifgd[n$dH$Ifa$gd[n$qUDXD2YD2]qa$gd[n $UD~]a$gd[n $`a$gd[ng[ dH$Ifgd[nvkd$$$Ifl0,u#'I0p#44 laytUQ$$XdH$If`Xa$gd[n$dH$Ifa$gd[n $&znnn dH$Ifgd[n$dH$Ifa$gd[nvkd%$$Ifl0,u#'I0p#44 laytUQ$&(,048:<>@cWWWWWWWW $$Ifa$gd[nkd%$$Ifl\,'u#'[ N0p#44 laytUQ$ @BDFHJLPG;;; $$Ifa$gd[n $Ifgd[nkdE&$$Ifl4t\eu#`  0p#44 laf4ytUQ$$X$If`Xa$gd[nLNPRT^PA$d$Ifa$gd[nkd&$$Ifl4t\eu#`  0p#44 laf4ytUQ$$X$If`Xa$gd[n^tvxz|zujj\PP $$Ifa$gd[n$1$7$8$9Da$gd[n 1$7$8$9Dgd[ngd[nvkd'$$Ifl0u# d0p#44 laytUQ$$d$Ifa$gd[n ,024>BNP\^`bvJTpr~ߠߓq#h[nh[nCJ OJPJQJaJo(h[nh[n@POJQJaJo(h[nh[nOJQJaJ'h[nh[n@CJOJPJQJaJo(,h[nh[nB*CJOJPJQJaJo(ph'h[nh[n@CJ OJPJQJaJ o(h[nh[nOJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo('} $$Ifa$gd[nukd($$Ifl0"T0(#644 laytUQ$ $$Ifa$gd[nbkd($$Ifl"(#0(#644 laytUQ$",2cWWWWWW $$Ifa$gd[nkd.)$$Ifl\"Tf0(#644 laytUQ$24>DNR=1111 $$Ifa$gd[nkd)$$Iflֈ w"Tyf0(#644 laytUQ$R\`b1kd*$$Iflֈ w"Tyf0(#644 laytUQ$ $$Ifa$gd[nbvxl]$d\$Ifa$gd[nwkdO+$$Ifl0"X 0(#644 laytUQ$ $$Ifa$gd[n$dH$Ifa$gd[nymmm\K$d\$Ifa$gd[n$d\$4$Ifa$gd[n d\$Ifgd[nXd\$If`Xgd[nukd+$$Ifl0 "Z 0(#644 laytUQ$ "SJ>>> dH$Ifgd[n $Ifgd[nkdm,$$Ifl4hF "Z @ 0(#6  44 laf4ytUQ$$N$IfWD`Na$gd[n $$Ifa$gd[n"$.BDFHJT`p$x$Ifa$gd[n d\$Ifgd[n$dH$Ifa$gd[n $$Ifa$gd[n $$Ifa$gd[n dH$Ifgd[n prqeeX>$ d G$WD^`a$gd[n d G$^ gd[n $d G$a$gd[nkd-$$Ifl4 F " Z @ 0(#6  44 laf4ytUQ$68@NƱw`wL7%#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(,h[nh[n5>*CJOJPJQJ\aJo(&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(8j: P v !!!!: d G$gd[n$ d G$WD`a$gd[n $d G$a$gd[n$ d G$WD`a$gd[nN$&6fhjrųyhųO:)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(1h[nh[nCJOJPJQJaJfHq & h[nh[nCJOJPJQJaJ"h[nh[n5CJPJ\^JaJ&h[nh[n5CJOJPJQJ\aJ&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[n>*CJOJPJQJaJ&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo( 6 N P t v !!!&!6!B!L!T!!!!!!!!!!!!!ïÚÉwÉwÉÉïïïÉcÉïÉ&h[nh[n5CJOJPJQJ\aJ#h[nh[nCJOJPJQJaJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ)h[nh[nB*CJOJPJQJaJph&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo($!!"68:@D`|~&ŴŴŴŴ{fRŴŢ&h[nh[n5CJOJPJQJ\aJ)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ#h[nh[nCJOJPJQJaJo(U&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(#h[nh[n>*CJOJPJQJaJ XXXXXXXXXXXXX  N XXXXXXXXXXXXXX & & & & & & & & & & & & & & & & 0 0_{wQSOfnx NNR;N{USMOnxvNRVN0 ,{ Nz ~~{t6R^ ,{ASag ,gUSMOtNO vQbXT:N XX N0tNO/f,gUSMOvQV{:gg0 tN1u>NRSbQD 0L]Nh1uhQSOL]c>NNu S gsQUSMONR;N{USMO c Nu0 tNkJ\Ng X t^ NgJ\n ޏ SNޏN0 0tNObXT:N3 25NtNNg3t^b4t^ gsQUSMO;NcNR;N{USMO0 ,{ASNag tNOLO NRNyvQ[Cg N O9ez z N NR;mRR N t^^"R{0Q{eHh V XR_RDёveHh N ,gUSMOvRz0Tv^b~bk mQ XNbX,gUSMObb!h0@b0;NNI{ TvQc TXNbXv,gUSMOoRbboR!h0oR@b0oR;NNI{ S"R#N N bMQ0XetN kQ Q:ggvn ]N 6R[Q萡{t6R^ AS NNNXTv]Dbl & & & & & & & & & & & & 0 ,{ASNag tNOkt^S_ X !kO0\$N!k00 g NR`b_KNN,^S_S_tNOO N tN:N_e N 1/3N NtNT Tce0 ,{AS Nag tNOtN1 T oRtN1 2 T0tN0oRtN1utNONhQSOtNvǏJSpe >NNubbMQ0 ,{ASVag oRtNOSRtN]\O tN NLOLCge 1utNc[voRtNNvQLOLCg0 ,{ASNag S_tNOO ^NOS_10eMR\Ove00Wp0Q[I{Nv^whQSOtN0tNVEe NQ-^ SNfNbYXbvQNtNN:NQ-^tNO YXbfN_{}fcCgV0 ,{ASmQag tNOO^1u1/2N NvtNQ-^eS>NL0tNOO[L1N1hy6R0tNO\OQQ,_{~hQSOtNvǏJSpeǏ0 NR͑NyvQ {~hQSOtNv2/3N NǏe:N gHe z zvO9e ,gUSMOvRz0Tv^b~bk & & & & & & & & & & & & & & & 0 ,{ASNag tNOO^S_6R\OOU_0b_bQv ^S_S_:W6R\OO~ v^1uQ-^OvtN[0~{ T0tNOQݏSl_0lĉbz zĉ[ O,gUSMOmS_c1Yv SNQvtN^S_bb#N0FO~f(WhQeS[v^}NOU_v tNSMQd#N0 tNOU_1utNc[vNXTX[chO{0 ,{ASkQag tNLO NRLCg N SƖT;NctNOO N hgtNOQv[e`Q N l_0lĉT,gUSMOz zĉ[vvQNLCg0 ,{AS]Nag ,gUSMObb!h0@b0;NNI{ [tNO# v^LO NRLCg N ;NcUSMOve8^]\O ~~[etNOvQ N ~~[eUSMOt^^NR;mRR N bUSMOQ:ggnveHh V bQ萡{t6R^ N cXNbX,gUSMOoRLT"R#N mQ XNbXQ:gg#N & & & & & & & & & & & & & & & 0 ,gUSMObb!h0@b0;NNI{ R-^tNOO0 ,{NASag ,gUSMOzvNO vQbXT:N N0 vNNgNtNNgv T NgJ\n ޏ SNޏN0 0vNObXT N_\N3N v^c 1 TSƖN0Npe\vlR^ONUSMOS NvNO FO_{1-2 TvN0 ,{NASNag vN(W>NRSbQD 0,gUSMONNNXTb gsQUSMOcPvNXT-NNubfbc0vNO-NvNNNXTNh1uUSMONNNXTl;N >NNu0 ,gUSMOtN0bb!h0@b0;NNI{ S"R#N N_|QNvN0 0 gsQUSMO;NcNR;N{USMO0 ,{NASNag vNObvNLO NRLCg N hg,gUSMO"R N [,gUSMOtN0bb!h0@b0;NNI{ ݏSl_0lĉbz zvL:NۏLvcw N S_,gUSMOtN0bb!h0@b0;NNI{ vL:N_c[,gUSMOv)Rve BlvQNN~ck & & & & & & & & & & & & & 0 vNR-^tNOO0 ,{NAS Nag vNOO[L1N1hy6R0vNOQ{~hQSOvNǏJSpehQǏ e:N gHe0 ,{Vz l[NhN ,{NASVag ,gUSMOvl[NhN:N _ 0 0l[NhN:NtNbb!h0@b0;NNI{ 0 ,{NASNag g NR`b_KNNv N_bN,gUSMOvl[NhN: N elNL:NRbP6RlNL:NRv N ck(WgbLRZbck(WgbLRN:_6Rcev N ck(WlQ[:gsQbV[[hQ:gsQ v V Vrj$RYRZ gbLgn*g>3t^ bVrj$RYeR:Y?elCg)R gbLgn*g>5t^v N bNVݏld{vvlR^ONUSMOvl[NhN USMOd{vKNew*g>3t^v mQ ^-NVQ0WE\lv N l_0lĉĉ[ N_bNl[NhNvvQN`b_0 ,{Nz DN{t0O(uSRSRR(u]6R^ ,{NASmQag ,gUSMO~9egn N _RDё N ?e^DR N (WNRVQ_U\ gR;mRv6eeQ V )Ro` N Pc` mQ vQNTl6eeQ0 ,{NASNag ~9_{(uNz zĉ[vNRVTNNvSU\ vYO N_R~0 ,{NASkQag gbLV[ĉ[vO6R^ OlۏLO8h{ ^zePhQQOvcw6R^ OODeTl0w[0Qnx0[te0 cSzR0O;N{蕝Ol[evzRvcwTOvcw0 ,{NAS]Nag MYwQ gNNDyOOi6R^ cV[l_0lĉSVRbRROL?e蕄v gsQĉ[gbL0 ,{mQz z zvO9e ,{ NAS Nag ,gz zvO9e {~tNOhQǏT15eQ bNR;N{USMO[g Ta NR;N{USMO[g TaKNew30eQ b{v{t:gsQ8hQ0 0lRf[!hvz z^S_b{v{t:gsQYHh0 ,{Nz ~bkT~bkTDNYt ,{ NASVag ,gUSMO g NR`b_KNNv ^S_~bk: N [bz zĉ[[ev N el cgqz zĉ[v[e~~_U\;mRv N SuRz0Tv^v V Lcev & & & & & & & & 0 ,{ NASNag ,gUSMO~bk ^S_(WtNOhQǏT15eQ bNR;N{USMO[g Ta0 ,{ NASmQag ,gUSMORtl{vMR ^S_(W{v{t:gsQ0NR;N{USMOT gsQ:gsQvc[ Nbzn{~~ nt:PCg:PR YtiRYO"N [bn{]\O0 iRYO"N ^S_ cgq gsQl_0lĉvĉ[Yt0n{g NۏLn{NYv;mR0 ,gUSMO^S_ꁌ[bn{KNew15eQ T{v{t:gsQRtl{v0 ,{ NASNag ,gUSMO{v{t:gsQSQl{vfeNKNew sS:N~bk0 ,{kQz DR ,{ NASkQag ,gz z~t^getNOhQǏ0 ,{ NAS]Nag ,gz zvʑCg^\tNO0 ,{VASag ,gz z{v{t:gsQ8hQKNewuHe0 0lRf[!hvz z^S_b{v{t:gsQYHh0   F$L^tVn0d G$WD`0gd[n ``d G$^``gd[n$ d G$WD`a$gd[n$ d G$WD`a$gd[n$ eed G$^e`a$gd[n"$,JL\^rt\ln028Jʵۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣsۣ&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo(7h[nh[n>*CJOJPJQJaJfHo(q &#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#2Ln>h< ``pd G$^``pgd[n d G$gd[n d G$^gd[n & Fd G$gd[n d G$WD`gd[n d G$WD`gd[n0d G$WD`0gd[n d G$WD`gd[nJLlnvx|<>J&:<XZ|&(LNpr02<VѿѿѿѿѪѿѿѿѿѿѿѿѿѿѿѿѿѿѿ#h[nh[nCJOJPJQJaJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(7 *h[nh[n>*CJOJPJQJaJfHq &3<Z|(Nr2b, d G$WD`gd[n d G$WD`gd[n 2d G$WD`2gd[n d G$WD`gd[n0d G$WD`0gd[nV\`b*,BD(*4@ڭȘȘr^&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(4h[nh[nCJOJPJQJaJeho(r#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(&h[nh[n>*CJOJPJQJaJo($,D*VD0d G$WD`0gd[n d G$WD`gd[n $d G$a$gd[n d G$gd[n d G$WD`gd[nd G$WD`gd[n&TV :<BD*:<LN^`vxƴƴƴw,h[nh[nB*CJOJPJQJaJ o(ph)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo( h[nh[nCJOJPJQJaJ#h[nh[nCJOJPJQJaJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(.<N`xZ"&:d G$WD`gd[n d G$WD`gd[n d G$gd[nd G$WD`gd[n d G$WD`gd[n $d G$a$gd[n(XZf "$&8:F@B\^ ,2°°װכ°װװכ°o°,h[nh[nB*CJOJPJQJaJ o(ph)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(,h[nh[nB*CJOJPJQJaJ o(ph+B^ > JL `d G$WD`gd[n d G$WD`gd[n d G$WD`gd[n $d G$a$gd[n d G$gd[n>J HJLNRTXZ^`fhƱƪhUQ$jhUQ$U h[nh<@)h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo()h[nh[n5CJOJPJQJ\aJo(#h[nh[nCJOJPJQJaJo(LPRVX\^bdfhgd[n 0182P. A!"#$%S $$If@!vh#v#v#v#v:V #,5555/ / / / / / / / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v#v#v:V #,5555/ / / / / / / / 4 aytUQ$ $$If@!vh#v#v#v#v#v#v:V #,555555/ / / / / / / / 4 aytUQ$P$$If@!vh#v#v#v#v#v#v:V #,555555/ / / / / / / / / / / / / 4 aytUQ$\$$If@!vh#v#:V #5#/ 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #,55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#v#v!#v#v:#v#v :V #55!55:55 / 4 aytUQ$$$If@!vh#vE#v:V #5E5/ / / / 4 aytUQ$$$If!vh#v#v`#v:V l40#+,55`5/ alf4ytUQ$$$If!v h#v#v#v #v#v#v#v3#vp#v :V l40#+, 555 555535p5 / / / / / / / / / / / / alf4ytUQ$kd+ $$Ifl4 q { $ 3p0#$$$$44 lalbf4ytUQ$$$If!vh#v#v#v#v #v:V l40#+,5555 5/ alf4ytUQ$$$If!vh#v#:V l0#5#/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#,5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v< #v+#vE:V l0#5< 5+5E/ alytUQ$$$If!vh#v#:V l!0#5#/ alytUQ$$$If!vh#v #v:V l 0#,5 5/ alytUQ$v$$Ifq!vh#v%:V lD0%65%ytUQ$|$$Ifq!vh#v:V l0%6,5ytUQ$$$Ifq!vh#v:V l40%6,5f4ytUQ$$$Ifq!vh#v:V l40%6,5f4ytUQ$$$Ifq!vh#v%:V l40%6,5%f4ytUQ$$$Ifq!vh#vX#v#v#v #v#v:V l40%6,5X555 55f4ytUQ$$$Ifq!vh#vX#v#v#v #v#v:V l40%6,5X555 55f4ytUQ$$$Ifq!vh#vX#v#v#v #v#v:V l40%6,5X555 55f4ytUQ$$$Ifq!vh#vX#v#v#v #v#v:V l40%6,5X555 55f4ytUQ$$$Ifq!vh#vX#v#v#v #v#v:V l40%6,5X555 55f4ytUQ$v$$Ifq!vh#v%:V l%0%65%ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55ytUQ$$$Ifq!vh#v#v#v #v#v:V l0%6555 55/ ytUQ$$$Ifq!vh#v#v*!:V lp0%655*!ytUQ$$$Ifq!vh#v#v:V l40655Zf4pytUQ$$$Ifq!vh#v#v:V l4 0655Zf4pytUQ$$$Ifq!vh#v'#vI:V l0p#,5'5IytUQ$$$Ifq!vh#v'#vI:V l0p#,5'5IytUQ$$$Ifq!vh#v'#vI:V l0p#,5'5IytUQ$$$Ifq!vh#v'#v[ #v#vN:V l0p#,5'5[ 55NytUQ$$$Ifq!vh#v`#v #v :V l4t0p#+,5`5 5 f4ytUQ$$$Ifq!vh#v`#v #v :V l4t0p#+,5`5 5 f4ytUQ$$$Ifq!vh#v #vd:V l0p#,5 5dytUQ$$$If)!vh#vT#v:V l0(#65T5/ / aytUQ$w$$If)!vh#v(#:V l0(#65(#aytUQ$$$If)!vh#vT#v#v#vf:V l0(#65T555faytUQ$$$If)!vh#vT#v#v#vy#v#vf:V l0(#65T555y55faytUQ$$$If)!vh#vT#v#v#vy#v#vf:V l0(#65T555y55faytUQ$$$If)!vh#v#vX :V l0(#6,55X aytUQ$$$If)!vh#vZ #v:V l0(#6,5Z 5aytUQ$$$If)!vh#vZ #v #v@ :V l4h0(#6+,5Z 5 5@ af4ytUQ$$$If)!vh#vZ #v #v@ :V l4 0(#6+5Z 5 5@ af4ytUQ$ s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfh-\".B-?7}>FTlon77Ԝx?|+NST2 XiEꭶ?j]m^_^+P[wD+PW-W_YW ͶW5 R ~,VAFXuVKsKTCV]rŦZ-t ;b6#42% qv8›q. B˟TDFLڐAB&~ ^] ُ=q==~NV;(VG:=ՃxiJ!x?>~?< }a\G5TLx?y;~nьHbwc:EGP~Ds |w<4rg!Rt|+c m߆6Il!Q] sZ;aQITjYV`<$6D='Ienb~k3MHýS^P\wr^+j~k~vt~t«(:zQk_۶sWb/?ѹS)uzݜnrʵ+Am~޽: 5ˁWrbJAүsUTjzf5η1T>汀*^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  z0|d>N!JVh(+0:AKTWbmopql p 6\ 6bp~2>n`.NTb.6> ht~h&@L^2Rb"p<,Lh !"#$%&')*,-./123456789;<=>?@BCDEFGHIJLMNOPQRSUVXYZ[\]^_`acdefghijkln~@ @H 0( 0( B S ?#&-14:[_@UZ\3]fuv !(-26;FJKOQUW[djnsty{ #%*+1345JKef!"#$&'()/19:;<>?@ADHbhms#$+0459;AILMPQVX\`fgjkmosw}~ GNR]_almpqtuz 14679?CKLUVwxyz{| * + 2 3 6 7 ; A M N V W d f o p v w ~    ! ' ( . / = N ] g r s x y  K W \ g p |  ) : > @ B M S Y \ l |  > ? R T n q w } '.29=IMW[hl %,6>EFLMNOnu$%3HQYfx|~,0=ATZz~+1IUZ[wz~!%LPz ),AE[_rv&*/3CGJNQU\c,3_f ".2EIRV\gl %BEHLQejx|}+-:;Z[z{@A34\]fgvw !"'(-.12679;FHKLNOQRTUWXZ[deijnprsxy{|~ %&/1HIcd )*1268ABHILb"#&+025689;<@AIJMNQSUVXY[\`aefhjlmoprswx|} GNOadklwz ;?Yu|~  % / 2 : ; A C W \ c d n o s v { ~       ! " & ' - . 0 1 : < N R \ ] g k o q w x  W X  ' ( : ; Q R { |  ? @ Q R k n } ~ %&./9:IJWXhi%&67no34QRXYfgwx ,-=>TUz{01IJ~!"LMz{ *+AB[\rs&'/0CDJKQR\],-_` !./EFRS\]fgBEKLdewx;H 1b#O2 : o ; RYX{ $$^$`o( \^`\)\^`\.] \] ^] `\. \ ^ `\) \ ^ `\.I\I^I`\.\^`\)\^`\.X{UQ$<@[n%9C@@ UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSun;= |8ўSOSimHei;5 N[_GB23127.@CalibriACambria Math 1h<< , ,!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[ JqHP $P[n2!xx Administrator Administrator Oh+'0d  , 8DLT\AdministratorNormalAdministrator2Microsoft Office Word@@4|?9@4|?9՜.+,0 X`px pcmzj,  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0?9Data -1TableeGWordDocument2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q